ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับบึงกาฬ (ฉบับร่าง…)


ข้อมูลทั่วไป (ฉบับร่าง)
1.ประวัติความเป็นมา อ.บึงกาฬ เป็นตำบลอยู่ในเขตการปกครองของ อ.ชัยบุรี จ.นครพนม และได้โอน การปกครองมาขึ้นกับจังหวัดหนองคาย เมื่อปี พ.ศ.2459 ชื่อเดิมเป็นอำเภอบึง กาญจน์ ต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็น “อำเภอบึงกาฬ” เมื่อปี พ.ศ. 2477 – ปัจจุบัน
2.เนื้อที่/พื้นที่ 833.85 ตร.กม.
3.สภาพภูมิอากาศโดยทั่วไป แบบมรสุม (ร้อน) มี 3 ฤดู (หนาว ร้อน ฝน)

ข้อมูลการปกครอง
1.ตำบล…….12…. แห่ง 3.เทศบาล..6…..แห่ง
2.หมู่บ้าน….131…. แห่ง 4.อบต……..7 … แห่ง

ข้อมูลตำบลและหมู่บ้าน ใน อำเภอบึงกาฬ :

1. บึงกาฬ (Bueng Kan) 11 หมู่บ้าน
2. โนนสมบูรณ์ (Non Sombun) 13 หมู่บ้าน
3. หนองเข็ง (Nong Kheng) 11 หมู่บ้าน
4.หอคำ (Ho Kham) 14 หมู่บ้าน
5. หนองเลิง (Nong Loeng) 13 หมู่บ้าน
6. โคกก่อง (Khok Kong) 9 หมู่บ้าน
7. นาสวรรค์ (Na Sawan) 9 หมู่บ้าน
8. ไคสี (Khai Si) 10 หมู่บ้าน
9. ชัยพร (Chaiyaphon) 13 หมู่บ้าน
10. วิศิษฐ์ (Wisit) 13 หมู่บ้าน
11. คำนาดี (Kham Na Di) 8 หมู่บ้าน
12. โป่งเปือย (Pong Pueai) 7 หมู่บ้าน

ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ

1.อาชีพหลัก ได้แก่ ทำนา ทำสวน ทำไร่

2.อาชีพเสริม ได้แก่ ปลูกผักสวนครัวบริเวณริมแม่น้ำโขง ในช่วงฤดูหนาวปลูกมะเขือเทศ

3.จำนวนธนาคาร มี 4 แห่ง ได้แก่
-ธนาคารกรุงไทย จำกัด โทร. 0-4249-1756
-ธนาคารออมสิน โทร.0-4249-1213
-ธนาคาร ธกส. โทร. 0-4249-1399
-ธนาคารกสิกรไทย โทร. 0-4249-1666-70

4.จำนวนห้างสรรพสินค้า มี – แห่ง

ด้านสังคม
1. โรงเรียนมัธยม ได้แก่ ร.ร.บึงกาฬ โทร. 0-4249-1188
2. มหาวิทยาลัย ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี

ด้านทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญของอำเภอ
หนองสาธารณกุดทิง
หนองสาธารณบึงกาฬ
ลำแม่น้ำโขง

ด้านประชากร
1.จำนวนประชากรทั้งสิ้น รวม 78,035 คน
2.จำนวนประชากรชาย รวม 39,544 คน
3.จำนวนประชากรหญิง รวม 38,491 คน
4.ความหนาแน่นของประชากร 89 คน/ตร.กม.

ด้านการคมนาคม

1.ทางบก – รถยนต์ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 212,222
– สถานีขนส่ง หมายเลขโทรศัพท์ บริษัท 407 พัฒนา จำกัด โทร. 0-4249-2122
– สถานีรถไฟ หมายเลขโทรศัพท์ –

2.ทางน้ำ – ท่าเรือขนส่งโดยสาร หมาย เลขโทรศัพท์ –
– ท่าแพขนานยนต์ หมายเลขโทรศัพท์ –

3.ทางอากาศ
– ท่าอากาศยาน หมายเลขโทรศัพท์ –

ด้านการเกษตรและอุตสาหกรรม
1.ผลผลิตทางการเกษตรที่สำคัญ ได้แก่ ข้าว ยางพารา มะเขือเทศ

2.ชื่อแหล่งน้ำที่สำคัญได้แก่
(แม่น้ำ/บึง/คลอง) แม่น้ำโขง หนองกุดทิง บึงกาฬ

3.โรงงานอุตสาหกรรมที่สำคัญ ได้แก่ –

สามารถติดตามข้อมูลจังหวัดบึงกาฬ ได้ที่:
ติดต่อเรา Email: buengkal@yahoo.com
เว็บบล๊อก http://buengkal.wordpress.com
ข่าวสั้นทวิตเตอร์ http://twitter.com/buengkal
รวมภาพ(Gallery): http://www.flickr.com/photos/buengkal

Advertisements
%d bloggers like this: