เกี่ยวกับบึงกาฬ


ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร จังหวัดบึงกาฬ

ข้อมูล เกี่ยวกับ ผู้บริหารจังหวัดบึงกาฬ,ทำเนียบ,ประวัติ,ผู้ว่าราชการจังหวัด,รองผู้ว่า ราชการ,ปลัดจังหวัด,หัวหน้าสำนักงานจังหวัด,วาระงานผู้บริหาร…

นายสมพงษ์ อรุณโรจน์ปัญญา
ผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ  (รักษาราชการแทน)
ปีที่ดำรงตำแหน่ง   พ.ศ. 2554 – ปัจจุบัน

ผู้บริหารจังหวัด


ชื่อ นายสมพงศ์ อรุณโรจน์ปัญญา
ตำแหน่ง รองผู้ว่าราชการจงหวัดสุรินทร์
รักษาการผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ
อายุ 56 ปี (เกิด 21 มกราคม 2498)
ภูมิลำเนา จังหวัดบุรีรัมย์
การศึกษา ปริญญาตรี ศศ.บ.(รัฐศาสตร์)มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ปริญญาโท พบ.ม.(รัฐประศาสนศาสตร์)สถาบันบัณฑิตบริหารศาสตร์
ครอบครัว คู่สมรส นางสุดสายใจ อรุณโรจน์ปัญ นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการ
บุตร 2 คน 1.นางสาวฟ้าสินี อรุณโรจน์ปัญญา
2.นายเฟื่อพงศ์ อรุณโรจน์ปัญญา

การฝึกอบรม หลักสูตรโรงเรียนนายอำเภอ รุ่นที่ 30 (ปี 2533)
หลักสูตรนักปกรองระดับสูง รุ่นที่ 32 (ปี 2538)
หลักสูตร่านอำนวยการกองอาสารักษาดินแดน ชุดที่ 13 (ปี 2539)
หลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร(วปอ.) รุ่นที่ 51 (ปี 2551)

ประวัติรับราชการ ปี 2521 เจ้าหน้าท่พัฒนาชนบท 3 สนง.รพช.(21 กรกฏาคม 2521)
ปี 2522 ปลัดอำเภอในพื้นที่ จังหวัดสุรินร์และจังหวัดบุรีรัมย์
ปี 2531 ปลัดอำเภอ(อาวุโส) อำเภอบ้านโคก และอำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์
ปี 2534 นายอำเภอชุมพบุรี จังหวัดสุรินทร์
ปี 2537 นายอำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์
ปี 2540 นายอำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว
ปี 2543 นายอำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก
ปี 2545 นายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์
ปี 2547 ปลัดจังหวัดอุตรดิตถ์
ปี 2549 รองผู้ว่าราชการจัหวัดเพชรบูรณ์
ปี 2550 รองผู้ว่าราชการจัหวัดพิษณุโลก
ปี 2553 รองผู้ว่าราชการจัหวัดสุรินทร์
ปี 2554 รองผู้ว่าราชการจัหวัดสุรินทร์
รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ
ปี 2554 รองผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ
รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ
รางวัลดีเด่น: นายสมพงศ์ อรุณโรจน์ปัญญา
ได้รับรางวัล”นายอำเภอแหวนเพชร”กระทรวงมหาดไทย ปี 2543
ได้รับรางวัล”นายอำเภอของประชาชน”จังหวัดอุตรดิตถ์ ปี 2546 และ 2547
ได้รับรางวัล”ครุฑทองคำ”ข้าราชการพลเรือนดีเด่นปี 2542
ได้รับโล่”คนดีมหาดไทย”กระทรวงมหาดไทย ปี 2538
ได้รับประกาศ”ชมเชยการปฏิบัติงานดีเดน”ด้านการแก้ไขปัญหายาเสพติด
จากกองทัพภาคที่ 3 ปี 2543
ได้รับพระราชทาน”เสาเสมาธรรมจักร”ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา
ปี 2547
ได้รับ”ประกาศเกียรติบัตร”จากสมเด็จพระสังฆราช ฐานะบำเพ็ญประโยชน์
ต่อพระพุทธศาสนา ปี 2547
ได้รับพระราชทาน”เหรียญลูกเสือสดุดี ชั้น 1″ปี 2540
ได้รับโล่”บุคคลดีเด่น”ด้านการพัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็กรัดับภาค
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจาก ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี ปี 2540
ได้รับรางวัล”แหวนทองคำ นายอำเภอดีเด่นด้านสาธารณสุข”
จากจังหวัดสุรินทร์ ปี  2558 และปี 2538
ได้รับเกียรติบัตร”ผู้บำเพ็ญตนเป็นพลเมืองดี”
จากสำนักคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ ปี 25353
ได้รับ”เกียรติบัตรวิชาการดีเด่น”นักเรียนนานอำเภอ รุ่น 30 ปี 2533

(ที่มา  เว็บไซต์ จังหวัดบึงกาฬ)

ข้อมูลทั่วไป (ฉบับร่าง)
1.ประวัติความเป็นมา อ.บึงกาฬ เป็นตำบลอยู่ในเขตการปกครองของ อ.ชัยบุรี จ.นครพนม และได้โอน การปกครองมาขึ้นกับจังหวัดหนองคาย เมื่อปี พ.ศ.2459 ชื่อเดิมเป็นอำเภอบึง กาญจน์ ต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็น “อำเภอบึงกาฬ” เมื่อปี พ.ศ. 2477 – ปัจจุบัน
2.เนื้อที่/พื้นที่ 833.85 ตร.กม.
3.สภาพภูมิอากาศโดยทั่วไป แบบมรสุม (ร้อน) มี 3 ฤดู (หนาว ร้อน ฝน)

ข้อมูลการปกครอง
1.ตำบล…….12…. แห่ง 3.เทศบาล..6…..แห่ง
2.หมู่บ้าน….131…. แห่ง 4.อบต……..7 … แห่ง

ข้อมูลตำบลและหมู่บ้าน ใน อำเภอบึงกาฬ :

1. บึงกาฬ (Bueng Kan) 11 หมู่บ้าน
2. โนนสมบูรณ์ (Non Sombun) 13 หมู่บ้าน
3. หนองเข็ง (Nong Kheng) 11 หมู่บ้าน
4.หอคำ (Ho Kham) 14 หมู่บ้าน
5. หนองเลิง (Nong Loeng) 13 หมู่บ้าน
6. โคกก่อง (Khok Kong) 9 หมู่บ้าน
7. นาสวรรค์ (Na Sawan) 9 หมู่บ้าน
8. ไคสี (Khai Si) 10 หมู่บ้าน
9. ชัยพร (Chaiyaphon) 13 หมู่บ้าน
10. วิศิษฐ์ (Wisit) 13 หมู่บ้าน
11. คำนาดี (Kham Na Di) 8 หมู่บ้าน
12. โป่งเปือย (Pong Pueai) 7 หมู่บ้าน

ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ

1.อาชีพหลัก ได้แก่ ทำนา ทำสวน ทำไร่

2.อาชีพเสริม ได้แก่ ปลูกผักสวนครัวบริเวณริมแม่น้ำโขง ในช่วงฤดูหนาวปลูกมะเขือเทศ

3.จำนวนธนาคาร มี 4 แห่ง ได้แก่
-ธนาคารกรุงไทย จำกัด โทร. 0-4249-1756
-ธนาคารออมสิน โทร.0-4249-1213
-ธนาคาร ธกส. โทร. 0-4249-1399
-ธนาคารกสิกรไทย โทร. 0-4249-1666-70

4.จำนวนห้างสรรพสินค้า มี – แห่ง

ด้านสังคม
1. โรงเรียนมัธยม ได้แก่ ร.ร.บึงกาฬ โทร. 0-4249-1188
2. มหาวิทยาลัย ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี

ด้านทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญของอำเภอ
หนองสาธารณกุดทิง
หนองสาธารณบึงกาฬ
ลำแม่น้ำโขง

ด้านประชากร
1.จำนวนประชากรทั้งสิ้น รวม 78,035 คน
2.จำนวนประชากรชาย รวม 39,544 คน
3.จำนวนประชากรหญิง รวม 38,491 คน
4.ความหนาแน่นของประชากร 89 คน/ตร.กม.

ด้านการคมนาคม

1.ทางบก – รถยนต์ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 212,222
– สถานีขนส่ง หมายเลขโทรศัพท์ บริษัท 407 พัฒนา จำกัด โทร. 0-4249-2122
– สถานีรถไฟ หมายเลขโทรศัพท์ –

2.ทางน้ำ – ท่าเรือขนส่งโดยสาร หมาย เลขโทรศัพท์ –
– ท่าแพขนานยนต์ หมายเลขโทรศัพท์ –

3.ทางอากาศ
– ท่าอากาศยาน หมายเลขโทรศัพท์ –

ด้านการเกษตรและอุตสาหกรรม
1.ผลผลิตทางการเกษตรที่สำคัญ ได้แก่ ข้าว ยางพารา มะเขือเทศ

2.ชื่อแหล่งน้ำที่สำคัญได้แก่
(แม่น้ำ/บึง/คลอง) แม่น้ำโขง หนองกุดทิง บึงกาฬ

3.โรงงานอุตสาหกรรมที่สำคัญ ได้แก่ –

ขอเชิญชวน พี่น้องมนุษย์ไซเบอร์
โปรดได้ร่วมด้วยช่วยกัน รวบรวมข้อมูลข่าวสารอันเป็นประโยชน์ เพื่อพัฒนาจังหวัดบึงกาฬ(น้องใหม่77)

หรือช่วยเพิ่มเติมข้อมูลใหม่ๆได้ที่ http://www.ewec.in/smf/index.php/board,30.0.html

เว็บบล๊อกข้อมูลบึงกาฬ  http://buengkal.wordpress.com
เว็บบล๊อกข้อมูลบึงกาฬ   https://buengkan.wordpress.com

บึงกาฬออนไลน์ (FB) http://www.facebook.com/ …(เร็วๆนี้)
ข่าวสั้นทวิตเตอร์ (TW) http://twitter.com/buengkal
รวม ภาพ(Flickr) http://www.flickr.com/photos/buengkal/
รวม วีดีโอ (VodPod) http://vodpod.com/buengkal

ข้อมูลติดต่อเรา
Chat : Email:  buengka77@gmail.com
MSN : buengkal@windowslive.com

Advertisements

มีการตอบกลับหนึ่งครั้ง

 1. โปรดติดตามข้อมูลเพื่อการพัฒนาบึงกาฬ ได้ที่:

  เว็บบล๊อก http://buengkal.wordpress.com
  เว็บบล๊อก https://buengkan.wordpress.com

  สังคมออนไลน์ (Facebook) http://facebook.com/….. (Comming soon)
  ข่าวสั้นทวิตเตอร์(Twitter) http://twitter.com/buengkal
  รวมภาพ(Photo): http://www.flickr.com/photos/buengkal
  รวม วีดีโอ (VDO) http://vodpod.com/buengkal

  ข้อมูลเกี่ยวกับแม่น้ำโขง http://mekhong.wordpress.com/

  ติดต่อเรา Email: buengkal@yahoo.com

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: